• +421 907 444 555
 • obchod@hastex.sk
 • Stará Vajnorská 8 | 831 04 Bratislava 3

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

1.         Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje:

HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 17 312 396, zápis v ORSR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 828/B; DIČ: 2020380175; IČ DPH: SK2020380175

Prevádzka / Kamenná predajňa: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3

bankové spojenie: IBAN:  SK1911000000002627020995 , SWIFT: TATRSKBX

kontaktné údaje: obchod a marketing: M: +421 908 790 959, T: +421 2 49 30 00 00, obchod@hastex.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 • Základné ustanovenia
 • Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hastex.sk (ďalej len „internetový obchod HASTEX“) (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Tieto VOP platia pre kupujúcich, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu HASTEX alebo e-mailom zaslaným na obchod@hastex.sk prejavili záujem o kúpu tovaru prezentovaného v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „kupujúci“). Pre odstránenie pochybností platí, že tieto VOP platia primerane tiež pre zmluvné vzťahy založené písomnou Rámcovou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a podnikateľom ako kupujúcim (ďalej len „Rámcová kúpna zmluva“), a to s prihliadnutím na špecifiká upravené týmito VOP.
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Podnikateľom sa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 • Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení faktúry meniť. Ak kupujúci vo fakturačných údajoch uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľov. Ak názov kupujúceho – podnikateľa, údaj DIČ alebo IČ DPH nekorešponduje s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho – podnikateľa je údaj IČO.
 • Tovarom sú produkty, ktoré sú prezentované v internetovom obchode HASTEX (ďalej len „tovar“).
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim výslovne vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval. Výslovný súhlas predávajúceho s podmienkami kupujúceho sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak predávajúci bol oboznámený s podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho platbu.
 • Informačné povinnosti voči kupujúcim – spotrebiteľom pred uzatvorením kúpnej zmluvy
 • Kupujúcich – spotrebiteľov, predávajúci informuje o nasledovnom:
 • Identifikácia predávajúceho a jeho kontaktné údaje sú uvedené v článku 1 týchto VOP,
 • Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu HASTEX po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru,
 • Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
 • Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej objednávky. Bližšie informácie k nákladom na dopravu, dodanie, poštovné a iným nákladom alebo poplatkom sú uvedené v týchto VOP a na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu HASTEX.
 • Ceny tovaru taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre kupujúcich, pričom predávajúci kupujúcim neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu HASTEX.
 • Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za tovar nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy): (i) platba v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou; (ii) platba prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (iii) platba na dobierku a (iv) platba kartou cez platobnú bránu xxx.
 • Dodacie podmienky a lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar sú uvedené v článku 6 týchto VOP. Ak nie je tovar uhrádzaný na dobierku, tovar je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších poplatkov.
 • Nároky kupujúceho z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania, vrátane poučenia o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, informácie o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej predávajúcim a informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sú bližšie popísané v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete TU,
 • Kupujúci má možnosť podať sťažnosť alebo podnet na orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi,
 • Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pričom pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť v zmysle článku 4 týchto VOP,
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, pričom kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, (i) prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo (ii) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (iv) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu prevádzky/kamennej predajne – HASTEX, Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3. Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedený na stránke internetového obchodu HASTEX, ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza na stránke „Reklamačný formulár“.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedenej v tomto písmene.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. tovar upravený na mieru);
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak predávajúci ponúka tieto služby;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci  zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar alebo ho osobne odovzdať na predajni predávajúceho, HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3, s tým, že lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný dopravcovi na prepravu určenú predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci znáša všetky náklady spojené so zaslaním alebo odovzdaním tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách je kupujúci povinný vrátiť aj palety. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade, ak si však kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, má pri odstúpení od kúpnej zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, znáša kupujúci sám.

Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v tomto písmene. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si predávajúci vyzdvihne tovar priamo u kupujúceho prostredníctvom ním poverenej osoby alebo ak kupujúcemu písomne oznámi, že nežiada tovar vrátiť.

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu HASTEX alebo e-mailom na: obchod@hastex.sk robí návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka„). Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať priamo v on-line režime v internetovom obchode HASTEX po prihlásení.
 • Predávajúci automaticky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje pre kupujúceho za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim v jednotlivom prípade nedohodnú inak.
 • Predávajúci záväzne akceptuje objednávku e-mailom zaslaným kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to po overení dostupnosti tovaru a predpokladaného termínu dodania tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.
 • Podmienkou potvrdenia prijatia objednávky a podmienkou záväzného akceptovania objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí objednávky.
 • Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.
 • Predávajúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
 • dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, a
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný tovar.
 • Kupujúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
 • prevziať objednaný tovar, a
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, a
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 • Cena a platobné podmienky
 • Ceny uvedené v internetovom obchode HASTEX sú vrátane DPH.
 • Ceny uvedené v internetovom obchode HASTEX sú platné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom zvýšenie alebo zníženie cien tovaru v budúcnosti nemá na ceny tovaru uvedeného v objednávke doručenej predávajúcemu žiaden vplyv.
 • Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť ceny tovaru uvedené v internetovom obchode HASTEX. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb a nesprávností (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).
 • Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Cena konkrétneho tovaru a ďalšie náklady a poplatky sú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky.
 • Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od miesta dodania a hodnoty dodávaného tovaru. V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška a ďalšia manipulácia s tovarom.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie poplatky (i) platba v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou; (ii) platba prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (iii) platba na dobierku a (iv) platba kartou cez platobnú bránu xxx.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy. Ak nie je tovar uhrádzaný na dobierku, tovar je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky ani dodať tovar kupujúcemu pred zaplateným ceny tovaru a ďalších poplatkov zo strany kupujúceho predávajúcemu, pričom lehota na dodanie tovaru začína plynúť najskôr dňom pripísania ceny tovaru a ďalších poplatkov na účet predávajúceho.
 • Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zo zľavou je tovarom s vadou popísanou predávajúcim.
 • Dodacie podmienky
 • Tovar je predávaný podľa katalógu tovaru umiestneného v internetovom obchode HASTEX. Zoznam tovaru prezentovaného v internetovom obchode HASTEX je katalógom dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.
 • Dodacia lehota je individuálna a závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.
 • Tovar, ktorý je obsahom jednej objednávky, dodáva predávajúci kupujúcemu vždy naraz, ak nie je v jednotlivom prípade medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak.
 • Dodacia lehota tovaru, ktorý je skladom, je obvykle bezodkladne.
 • Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom (tovar na objednávku), je obvykle 5 – 15 pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy, resp. úhrade kúpnej ceny.
 • Predpokladaný termín expedovania tovaru je možné overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle M: +421 908 790 959 / T: +421 2 49 30 00 00 alebo e-mailom na obchod@hastex.sk.
 • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom v kúpnej zmluve ako dodacia adresa, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber z predajne predávajúceho. V takom prípade je miestom dodania vždy predajňa predávajúceho – HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, kde si možno tovar prevziať v pracovných dňoch v čase od 7:15: do 15:30 hod.
 • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať viac ako 2x z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.
 • V prípade, ak kupujúci tovar v lehote podľa bodu 6.2 tohto článku a spôsobom podľa bodu 6.8 alebo 6.9 tohto článku neprevezme, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – spotrebiteľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim v jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – podnikateľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania. Ak je kupujúci – podnikateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 60 dní, ako aj v prípade, ak hodnota tovaru dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tovar predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. O poškodení tovaru je kupujúci povinný bezodkladne informovať písomne predávajúceho, a to zaslaním záznamu o rozsahu a povahe poškodenia e-mailom na obchod@hastex.sk. Ak kupujúci nevyhotoví pri doručení tovaru záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorý potvrdí dopravca, platí, že kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že tovar v uvedenom množstve prevzal a že tovar je bez vád.
 • Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
 • Predávajúci poskytuje kupujúcim – spotrebiteľom záruku na tovar v rozsahu vymedzenom v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo, inak platí, že ako záručný list slúži doklad o predaji tovaru. Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad (doklad o zaplatení tovaru), ktorý je pripojený ku každej dodávke tovaru.
 • Predávajúci je oprávnený poskytnúť záruku aj kupujúcim – podnikateľom, pričom v takom prípade sú podmienky záruky vymedzené v záručnom liste. V prípade, ak poskytne predávajúci záruku kupujúcemu – podnikateľovi platí, že
 • ak si kupujúci – podnikateľ nevyzdvihne reklamovaný tovar do jedného mesiaca od upovedomenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamovaného tovaru poplatok za uskladnenie vo výške 2,40 EUR vrátane DPH za každý deň omeškania kupujúceho – podnikateľa s prevzatím tovaru, pričom, ak hodnota tovaru dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tovar predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky,
 • ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, na vymenený tovar ani žiadnu jeho časť sa už neposkytuje záruka,
 • v prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo účtovať si manipulačný poplatok vo výške 18,- EUR s DPH ako náhradu vynaložených nákladov,
 • záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím (použitie neobvyklé alebo zakázané v priloženom návode na použitie), ako aj na vady spôsobené: a) mechanickým poškodením tovaru, b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predávajúcim určené, d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, e) nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, g) úpravami tovaru zo strany kupujúceho, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, h) prírodnými živlami alebo vyššou mocou alebo i) zásahom inej než oprávnenej osoby do tovaru.
 • Odstúpenie
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

 1. omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní,
 2. vypredania zásob tovaru,
 3. nedostupnosti tovaru,
 4. ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 5. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode HASTEX,
 6. vyššej moci.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu (preddavok) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami vymedzenými v článku 3 bod 3.1 písm. k) týchto VOP, ako aj v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – podnikateľom:

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 • Rámcová kúpna zmluva – osobitné dojednania
 • Rámcová kúpna zmluva rámcovo upravuje obchodné, dodacie, platobné a iné podmienky nákupu tovaru.
 • Tieto VOP platia primerane tiež pre zmluvné vzťahy založené Rámcovou kúpnou zmluvou s tým, že podmienky dojednané v Rámcovej kúpnej zmluve, ktoré sa odchyľujú od týchto VOP, budú mať prednosť pred týmito VOP.
 • Pre odstránenie pochybností platí, že:

1/ kúpna zmluva podľa týchto VOP sa považuje za kúpnu zmluvu podľa Rámcovej kúpnej zmluvy,

2/ zverejnenie cien tovaru na internetovom obchode HASTEX podľa týchto VOP sa považuje za cenovú ponuku predávajúceho podľa Rámcovej kúpnej zmluvy,

3/ objednávka kupujúceho podľa týchto VOP sa považuje za objednávku podľa Rámcovej kúpnej zmluvy,

4/ odoslanie objednávky zo strany kupujúceho podľa týchto VOP sa považuje za akceptáciu cenovej ponuky zo strany kupujúceho podľa Rámcovej kúpnej zmluvy,

5/ pre uzatvorenie kúpnej zmluvy sa vyžaduje záväzné akceptovanie objednávky predávajúcim podľa týchto VOP,

6/ cena tovaru podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zostáva zachovaná, a to bez ohľadu na cenu tovaru vyplývajúcu z internetového obchodu HASTEX, ak je tovar predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy,

7/ lehota splatnosti kúpnej ceny podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zostáva zachovaná, a to bez ohľadu na lehotu splatnosti kúpnej ceny vyplývajúcu z internetového obchodu HASTEX,

8/ cena dopravy podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zostáva zachovaná, a to bez ohľadu na cenu dopravy vyplývajúcu z internetového obchodu HASTEX.

 1. Alternatívne riešenie sporov
 2. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vznikne v rámci zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@hastex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 4. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 1. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 1. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 2. Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 3. Záverečné ustanovenia
 4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 5. Kupujúci je oprávnený postúpiť, započítať alebo založiť akékoľvek pohľadávky voči predávajúcemu výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum účinnosti tohto znenia VOP je vyznačený v bode 11.4. Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.
 8. Tieto VOP sú účinné odo dňa 25.04.2023.
this demo you can't delect